INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ HOSTŮ (Nařízení EU 2016/679–GDPR)

 
Sdělujeme tímto, že informace o zpracování osobních údajů jsou v rámci ubytovacího zařízení k dispozici v prostorách kanceláře.
 
Současně jsou zveřejněny na našich internetových stránkách filipovice-apartman.cz.
 

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR)  Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, které dochází v souvislosti s jejich pobytem.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Mgr. Lada Pospíšilová, provozovatel Apartmánu Filipovice, Kyselovská 216/92, 783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 63317371.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@filipovice-apartman.cz, tel.: +420 724 077 773.
 

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajůÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulUpřesnění právního titulu-zákonuZdroj – od koho získánoDoba uložení nebo lhůta pro výmaz
Rezervace ubytování, příjem informací příjem informací stránek subjektuRezervace, poptávkaIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytuUzavření nebo plnění smlouvySubjekt údajůUložení po dobu pobytu a reklamační lhůty
Rezervace ubytování – osobně, telefonickyZarezervování pobytuIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytuUzavření nebo plnění smlouvySubjekt údajůUložení po dobu pobytu a reklamační lhůty
Evidence údajů o ubytovaných v Ubytovací knizeZajištění pobytuIdentifikační a kontaktní údaje, doba pobytuOprávněný zájemSubjekt údajůUložení po dobu 6 let od ukončení pobytu, nebo do doby podání námitky
Evidence údajů o ubytovaných v Domovní knizeSplnění právní povinnosti § 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.Identifikační údaje a doba pobytuPrávní povinnostSubjekt údajůUložení po dobu 6 let od ukončení pobytu
Účtenky a Faktury – doklady pro DPHVystavování daňových dokladůÚdaje povinné pro vystavení dokladů pro DPHPrávní povinnostč. 235/2004 Sb., o DPH § 35 a 35aSubjekt údajůPo dobu 10-ti let

Vysvětlení k tabulce

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení v nařízení GDPR, čl. 6 a 9.
Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni všechny údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Zdroj údajů – zde je uvedeno, od koho jsou osobní údaje získány. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsou získány přímo od osoby, které se týkají.

Vysvětlení ke zpracování

Správce nemá v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. „Podání námitky“ je prováděno písemnou formou na uvedený kontaktní údaj – viz. kapitola „Způsob výkonu práv“.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

PrávoUpřesnění
Požadovat výpisJedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedem ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.
Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, apod.
Požadovat opravuPokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmazVýmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracováníToto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku >proti zpracováníPodat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracovánímTo je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátuVýpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu tabulky s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodováníNeprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřadV případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Osobně v kanceláři – bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné „Vyrozumění“ o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky: zašlete ji e-mailem na adresu info@filipovice-apartman.cz, s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození.
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů.
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správného údaje.
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávnění vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.